Menu

关于肾脏的视频

Guānyú shènzàng de shìpín

 

 
Understanding Kidney Disease
你的肾脏是如何工作的
Nǐ de shènzàng shì rúhé gōngzuò de

How to look after your kidneys

如何照顾你的肾脏 Rúhé zhàogù nǐ de shènzàng

 

Treatment options

治疗方案 Zhìliáo fāng'àn

Peritoneal dialysis

腹膜透析 Fùmó tòuxī


Haemodialysis

血液透析 Xiěyè tòuxī

Kidney Transplant

肾移植 Shèn yízhí


Supportive Care

支持性护理 Zhīchí xìng hùlǐ